Serveis

Dret mercantil i comptable

Constitució de societats

Preparació i planificació de la constitució de tota classe de societats, nacionals i Internacionals, redacció d’estatuts socials, redacció de pactes privats de socis, assistència a les reunions constituents, notaries, liquidacions d’impostos i registres, alta a la AEAT, Poders especials, etc.

M&A (fusions i adquisicions)

Assessorar, participar i dirigir, si s’escau, processos de fusió i adquisició de societats, actuant en totes les bandes, defensant els interessos del nostre client. Elaborar les Due Dilligences o analitzar les efectuades per tercers en la valoració de l’operació.

Organització i reestructuració de societats

Estudis d’estructuració i reestructuració de grups de societats, estructuració d’empreses familiars, utilització de les Fundacions Privades en els Grups Empresarials, Grups amb ramificacions internacionals, constitució de Holdings, fusions, escissions o el bescanvi de valors.

No tan sols als efectes tributaris, que també es tindrà en compte, sinó també als efectes d’una major facilitat de moviment de capitals, dividends, bens patrimonials, etc., cal considerar el tipus de persona jurídica que millor donarà resposta a les nostres necessitats: una societat anònima, una limitada, una cooperativa, etc., i també la seva ubicació quan es tracta d’un grup d’empreses que tenen negocis en diferents llocs de l’Estat Espanyol i de l’estranger.

Contractes mercantils

Disseny i redacció de contractes mercantils de tota classe, de compravenda d’actius, materials o valors, previs a l’atorgament d’Escriptura Pública, contractes de compravenda de bens i serveis, tots ells efectuats amb companyies nacionals o internacionals.

Aplicació del dret societari

Assistència a les Juntes de les societats, tenint cura dels aspectes formals de la convocatòria i celebració, actuar com a Secretari no Conseller, assessorar els socis i els administradors sobre les relacions socials i assessorar i prevenir sobre la responsabilitat dels Administradors Socials en relació a la situació de la empresa.

Serveis de dret mercantil

Confecció de tota classe de declaracions de caràcter mercantil, Legalització de llibres d’actes i de Registre de socis, Legalització anual de llibres de comptabilitat, Confecció i presentació davant del Registre Mercantil de les Comptes Anuals de la Societat, Informació mercantil i anàlisi de competidors.

Serveis de comptabilitat

La comptabilitat es un sistema que ordena, classifica, enregistra, i resumeix de forma significativa, totes les operacions econòmiques i financeres efectuades per una organització.

Revisió comptable interna, especialment prèvia al tancament anual, Disseny i adaptació dels plans comptables a l’empresa amb l’objecte d’obtenir informació significativa a partir de la comptabilitat obligatòria, Assessorament vers la comptabilitat general de l’empresa, vers els plans oficials de comptabilitat i, en general, vers les obligacions comptables de les empreses, respondre consultes puntuals dels clients vers el tractament de determinades operacions econòmiques, assessorar continuadament les empreses actuant de consultors permanents en aquests assumptes.

Confecció de la comptabilitat dels clients en la pròpia empresa o al nostre despatx.

Assistència en matèria de tancaments comptables, amb especial cura en executar tots el ajustaments i valoracions comptables d’acord a la legalitat vigent i la comptabilització del impost de beneficis valoració d’actius i passius d’acord amb el PGC, amortitzacions, inventaris, circulant, etc.).

Responsabilitat social empresarial

Col·laboració en el disseny dels plans d’actuació i compromís com Empresa Socialment Responsable.

Constitució de societats
 • Mercantils, Cooperatives
 • Pactes societaris
M&A (fusions i adquisicions)
 • Assistència i assessorament
 • Due dilligences
Organització i reestructuració de societats
 • Holdings
 • Fusions
 • Escissions
 • Liquidacions
Contractes mercantils
 • Compravenda d’actius
 • Compravenda de bens i serveis
 • Nacionals i internacionals
Aplicació del dret societari
 • Assistència a Juntes
 • Actuació com a Secretaris de Consell
 • Assessorament vers l’aplicació de les relacions societàries
 • Responsabilitats dels administradors
Serveis de Dret mercantil
 • Confecció de declaracions mercantils
 • Legalització de llibres mercantils
 • Gestions davant dels Registres Mercantils
 • Informació mercantil de tercers
Serveis de comptabilitat
 • Revisió comptable interna
 • Assessorament comptable
 • Confecció de llibres registre
 • Organització de la comptabilitat (plans comptables)
 • Confecció de comptabilitat al despatx
 • Confecció de comptabilitat InCompany
Vols més informació? Deixa’ns les teves dades
Sergi Ubach
Responsable de l'àrea comptable i consultora
Mayka Valls Bach
Àrea laboral