Services

Laboral law

Planificació laboral
 • Auditoria laboral
 • Sistema de remuneració
 • Planificació de costos laborals
Reestructuració de plantilles
 • Expedients de regulació
 • Jubilació anticipada
Relacions laborals col·lectives
 • Negociació col·lectiva
 • Representació de treballadors
Inspecció del treball
 • Assistència i representació davant de la Inspecció del Treball
 • Defensa i recursos davant de la inspecció del Treball
Mediació
 • Assistència davant dels òrgans de mediació laboral
 • Defensa i recursos en etapa de mediació
Assistència judicial
 • Assistència i representació davant dels Tribunals de lo Social, fins a les últimes instàncies
Inspecció del treball
 • Contractes laborals
 • Acomiadaments
 • Règim disciplinari dels treballado
 • Estudis de costos
More information? Tell us and we will contact you
Júlia Arnó
Responsible legal and labor area and consultancy
Cristina Bellera
Tax and labor area